KOSTEL SV. JILJÍ

Kostel je situován uprostřed návsi, obklopen dosud funkčním hřbitovem, obehnaným kamennou zdí se vstupní  branou na jižní straně. Poloha kostela je nevýrazná, terén         mírně klesá k severu a severovýchodu. Ve hřbitovní zdi  na jihozápadní straně je osazena kamenná deska s reliéfem drobné architektury. Profilovaná ramena trojúhelného vimperku nesou dvojici plastických klíčů, křížících se ve vrcholu. Vnitřní pole vyplňuje pětilistá růže. Při patkách ramen vimperku se tyčí dvě drobné vížky, členěné uvnitř jeptiškou a vrcholící strmými stříškami. Jde zajisté, jak soudila již starší literatura, o horní část kvalitně kamenicky zpracovaného gotického sanktuaria. Budovu kostela tvoří obdélná loď, k níž na východě přiléhá obdélný presbytář s polygonálním závěrem, tvořeným třemi stranami osmiúhelníka. K severní straně presbyteria přiléhá téměř čtvercová sakristie. V ose západního průčelí lodi vyrůstá hranolová věž. Při jejím severním boku byl až do současné opravy přístavek se schodištěm na kruchtu, nyní odstraněný. K jižnímu průčelí lodi přiléhá předsíň přibližně čtvercového půdorysu. Sedlová střecha lodi i valby presbytáře, sakristie a předsíně jsou kryty bobrovkami. Plechem krytá střecha věže má tvar odstupněného osmibokého jehlanu. Exteriér budovy je velmi prostý, téměř bez plastického členění. Předsíň se otvírá jednoduchým neprofilovaným portálem s půlkruhovým záklenkem z nízkých cihel. Do podvěží vede od západu neprofilovaný obdélný portál s kamenným ostěním, opatřený půlkruhovým nadsvětlíkem a jeho tvaru odpovídající předstupující cihelnou stříškou. Do sakristie vede od východu obdélný pravoúhlý stužkový portál s obdélným nadsvětlíkem. Loď je osvětlena trojicí shodně utvářených obdélných, nízkým segmentem završených oken, z nichž dvě se otvírají na severní, jedno na jižní fasádě lodi východně od předsíně. V západní části jižního průčelí lodi nahoře je nevelké oboustranně špaletované okénko se segmentovým záklenkem. V důsledku odbourání schodišťového přístavku se ocitl v exteriéru i prostý vstup na kruchtu s jednoduchou trámkovou zárubní v horní části. severního úseku západního průčelí lodi. Presbytář je osvětlen dvojicíobdélných oken od jihu, utvářených odlišně od oken lodi; jsou oboustranně špaletovaná. Rozšiřující se špalety, parapet i nadpraží jsou odsazeny od neprofilovaného pravoúhlého ostění. Věž je ve spodní části opatřena vysokým výrazně předstupujícím soklem, krytým šikmou cihlovou stříškou. Horní část věže se otvírá do exteriéru pouze čtyřmi okny zvonového patra, po jednom na každé stěně věže. Okna jsou obdélná, půlkruhově završená, jejich ostění pravoúhlé, nečleněné. Všechna okna byla orámována plochými omítkovými šambránami. Všechny součásti budovy obíhá jednoduchá fabionová římsa. Celý exteriér byl s výjimkoutéto hlavní římsy pokryt tvrdou, novodobou cementovou omítkou, pocházející nejspíše z meziválečného období. Do jejího odstranění nebyly, kromě kvádrové armatury některých nároží a prasklin na stěnách závěru, pod omítkami patrné žádné detaily.

Římskokatolická farnost Heřmaň u Písku
     Všechna práva uhrazena HaPePa 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky